mail Accés al Meu Espai
animal1 animal2 animal3 animal4 animal5 animal6

Registre d'animals i Llicències per a gossos RPP

El Registre ANICOM

Des de l'any 1994 és obligatori a Catalunya, que tots els gossos, gats i fures estiguin identificats amb un microxip, que els implanta el veterinari. Això permet la localització dels propietaris en cas de pèrdua o abandonament.
Fins a finals de 2011 només els veterinaris disposaven d'una base de dades amb  totes les dades d’aquests animals i dels seus propietaris estaven, l’AIAC, propietat del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, i a la qual ni l'administració, associacions, ni la policia hi tenia accés. Quan es trobava un animal, malgrat es disposés d'un lector de xip, s'havia de recòrrer a un veterinari per tal d'accedir a la base i localitzar el propietari.

Actualment la Generalitat de Catalunya ja disposa del seu propi registre l’ANICOM, que és obligatori per llei, gratuït i públic i que ajuda a disminuir molt la despesa d’identificació de tots els nostres animals. A aquesta base hi poden tenir accés veterinaris, protectores, ajuntaments i agents de l’autoritat, de manera que  la localització del propietari és molt més ràpida i menys costosa.

Registra´m al cens municipal

Tots els propietaris de gats, gossos i fures han de saber que per tenir els seus animals en aquest registre, només cal que els vagin a censar al seu ajuntament i així ja estaran complint amb la llei.

També existeix un telèfon 24 hores dels Agents Rurals 93 561 70 00, on es pot fer la denúncia de pèrdua o trobada d’un animal, però també cal sempre avisar a l’ajuntament corresponent de la pèrdua del nostre animal.

L'ajuntament,a més, pot utilitzar aquest registre com a Cens d'animals del municipi, i tenir-lo actualitzat en tot moment.


Els gossos de raça potencialment perillosa


Per altra banda, és obligació dels propietaris de gossos perillosos:

 • Disposar d’una llicència municipal per a la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos.
 • Comunicar qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència en el termini de 15 dies des de la data en què es produeixi.
 • L´animal sempre ha d’anar fermat amb corretja o cadena sense que ocasionin lesions a l’animal i dur el morrió col·locat
 • No ésser conduït per menors de divuit anys
 • No dur més d’un gos potencialment perillós per persona.

L'Ajuntament o bé el Consell Comarcal trametràn la llicència un cop rebin tota la documentació.

Funcionament del registre d'animals

Per donar d´alta un animal de companyia caldrà omplir el formulari de sol·licitud d'alta a l'ANICOM que trobareu adjunt i entregar-lo a l´ajuntament on hi hagi la residència de l'animal degudament signat, juntament amb els documents següents:

 • Cartilla sanitària de l'animal
 • Document que entrega el veterinari en el moment de col·locar el microxip, de color groc ( o fotocòpia)
 • DNI del propietari.

L'ajuntament entrarà les dades de l'animal i del propietari al registre d'animals de companyia de la Generalitat de Catalunya (ANICOM).

Tant l'Ajuntament com l'ens comarcal hauran d'entregar una còpia del document d'alta al propietari com a justificatiu que es troba introduït a l'ANICOM (documentació adjunta)

Llicències per a gossos RPP

Per tramitar la llicència d´un gos perillós caldrà omplir el formulari de sol·licitud i entregar-lo degudament signat a l´ajuntament o al Consell Comarcal (si l´ajuntament disposa de conveni), juntament amb original i fotocòpia de la següent documentació:

 • cartilla sanitària o document que entrega el veterinari en el moment de col·locar el microxip.
 • pòlissa de responsabilitat civil, on hi figuri el nom del gos i el número del microxip, i l´import de la responsabilitat civil, que no pot ser inferior a 150.253 €.
 • certificat d´absència d´antecedents penals del propietari. Per abtenir-lo hi ha dues vies:
 • certificat de capacitat física i d´aptitud psicològica.
 • Declaració responsable de no haver sigut sancionat infraccions greus o molt greus, que hagin comportat alguna de les sancions accessòries de les previstes a l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos, ni altres que hagin comportat el comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Paral·lelament a la concessió de la llicència es tramitarà l´alta al registre d´animals de companyia, que haurà de ser sol·licitada mitjançant el procediment habitual.

Gossos de races potencialment perilloses

Són gossos potencialment perillosos els gossos de les races o encreuaments que estan incloses en el següent llistat:

NOM HABITUAL ALTRES NOMS
 Akita Inu - Japanese Akita Japonès
- Gos japonès d’Akita
 Bullmastiff  
 De Presa canari  
 Doberman  
 Dog argentí - Dogo
 Dog de Burdeos - Dogue d’Aquitania
 Fila brasiler - Fila
- Mastí brasiler
 Fila brasiler - Mastí de Nàpols
 Pitbull - American Staffordshire Terrier
- Am-Staff
- American Pit Bull Terrier
 Rottweiler - Gos de carnisser de Rottweil
- Rott
- Boyero alemán
 Staffordshire Bull Terrier - Staffie
- Terrier de Staffordshire
 Tosa japonès - Tosa Inu
- Gos de combat japonès
- Dog japonès.
Cal tenir en compte que qualsevol gos no pertanyent a races potencialment perilloses, esdevé potencialment perillós si:

 • Manifesta un caràcter marcadament agressiu o ha protagonitzat agressions a persones o a d’altres animals.
 • Ha estat ensinistrat per a l’atac i/o la defensa.
 • Reuneix totes o la majoria de les característiques esmentades a l’annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies.