mail Accés al Meu Espai
animal1 animal2 animal3 animal4 animal5 animal6

Colònies de gats

L'origen i assentament de les colònies obeeix tant al seu caràcter independent i capacitat de subsistència com a l'acció de l'abandó que els obliga a una contínua readaptació, és a dir, a la pura supervivència.

Però el problema és com es controlen, i aquest control és de competència municipal. La solució practicada fins a ara consisteix en la captura i extermini periòdics d'aquests animals. Aquest és un mètode cruel i poc humanitari,i sobretot és poc pràctic i efectiu. Els gats són animals territorials i socials per naturalesa, després d'exterminar a una colònia incontrolada, la zona que ocupaven queda lliure per a ser colonizada per una altra i iniciar el cicle reproductor dels nous habitants amb el que el problema es reprodueix una vegada i una altra.

Actualment el Consell ofereix el servei de Gestió i Control de Colònies de gats. Tot i que la Protectora d’Animals i Plantes de Figueres disposa d’un espai per a gats, els gats de colònies no són animals que puguin ser adoptats atès que fugen fàcilment de les llars per tornar al seu entorn més habitual, el carrer.

PROBLEMÀTIQUES DERIVADES DE LA PRESÈNCIA DE COLÒNIES

Sabem que una colònia de gats pot portar nombrosos beneficis, però som conscients que la proliferació incontrolada implica conseqüències molt negatives.

Els problemes derivats dels gats són bàsicament de salut pública i de impacte sobre la fauna silvestre:

 A) PROBLEMES AMB LA SALUT PÚBLICA.

És freqüent que quan les poblacions de gats creixen de manera excessiva acabi derivant en una sèrie de molèsties al veïnat degudes a les olors, restes de aliment, miols del zel, etc. La majoria d'aquestes molèsties, tenen el seu origen precisament, al voltant de la proliferació d'animals, que es veu incrementada en la època d'aparellament i reproducció. Els Ajuntaments son els encarregats de protegir els ciutadans contra les malalties transmeses pels animals, però en el cas dels gats no sembla que hi hagi malalties que aquests animals puguin transmetre a les persones, i les actuacions es centren generalment en solucionar els problemes abans esmentats.

Però les malalties més greus que poden patir els gats són:

 1. - Virus: 

a - Ràbia: el virus de la Ràbia es transmet principalment per la saliva que penetra la pell, generalment per mossegades. Molts animals poden contraure i transmetre la Ràbia, a més del gos i el gat és important tenir en compte que diverses espècies de ratpenats poden també transmetre la malaltia.

 b - Virus de la Immunodeficiència Felina: El virus de la Sida Felí es transmet principalment per mossegada entre gats. Si bé és una malaltia d'evolució lenta, és mortal per la creixent falla immunològica que produeix. Aquesta malaltia no afecta l'ésser humà.

 c - Virus de la Leucèmia Felina: Aquest virus es transmet per contacte directe també a través de la saliva, pot ocórrer per mossegades o pel llepat reiterat entre gats. Altres secrecions (respiratòries, orina, femta etc.) també poden ser infectants tot i que menys. Aquest virus produeix una gran quantitat de trastorns immunològics i cancerosos, que poden produir la mort en pocs mesos o 2 a 3 anys. Aquesta malaltia no es transmet a les persones.

 

2. - Bacteris i rickettsies:

 a - Anèmia Infecciosa Felina: aquesta malaltia està produïda per la Hemobartonella felis, que és una Rickettsia que s'adhereix als glòbuls vermells del gat i els destrueix ràpidament, encara que no està confirmat totalment, es sospita que la transmissió és per artròpodes (puces i mosquits) i per inoculació directa en ferides per baralles entre gats. Sol associar-se amb el virus de la Leucèmia Felina i amb el virus de la Immunodeficiència Felina.

b - Malaltia per Esgarrapada de gat: aquesta malaltia és produïda pel bacteri Bartonella henselae. No aquesta clar la forma de transmissió entre gats, se sap que viu dins dels seus glòbuls vermells, i es creu que les puces, paparres o ferides per mossegades poden afavorir el passatge. Es pot transmetre a les persones per esgarrapades o mossegades, i la infecció pot ser lleu o greu d'acord a l'estat immunològic de la persona afectada.

 

3. Parasitosi externes:

 a - Puces: Les puces per tots conegudes, s'adquireixen des del medi ambient contaminat amb ous i larves. La puça adulta viu la major part del temps sobre els gossos i gats infectats i elimina ous que cauen a sòl, d'aquests sortiran larves que pujaran a nous clients. També les puces adultes poden passar d'hoste a hoste. A més del trastorn produït per les picades (la puça s'alimenta de la sang de l'hoste), hi ha una gran varietat d malalties que poden transmetre les puces. Les puces poden afectar les persones.

 b - Sarna: diversos àcars poden produir sarna en el gat, el Notoedres cati és l'agent de la sarna notoédrica, que pot ser altament perillosa per la seva ràpida disseminació en la pell del pacient començant pel cap. Es contagia per contacte directe i sense tractament gairebé sempre és mortal per als animals.

 

4. Parasitosi internes:

 a - Paràsits intestinals: la majoria dels paràsits intestinals es contagien per la ingestió d'ous que han quedat en el medi ambient (Pis, terra, sorrals etc.) Dipositats amb la matèria fecal d'animals

infectats. D'aquesta manera es contagien per exemple el Toxocara canis i cati, els quals tenen a més, importància zoonótica, un altre tipus com la tenia Dipilidium caninun es transmet per les puces, i altres com el Toxoplasma gondii i els coccidis en general, a més de la forma irecta pels ous al pis, el fan a través d'hostes intermediaris com rosegadors, ocells, etc. Precisament la Toxoplasmosi, produïda pel protozou Toxoplasma gondii, és molt temuda per les dones embarassades, tot i que cal ser conscient que no només la pot transmetre el gat. Afecta les persones i els petits mamífers que s'infecten per la ingestió dels ous que es troben en les excrements de gossos i gats. El paràsit també apareix a la carn mal cuinada o crua, i en verdures mal rentades, per aquest motiu pot haver contagi sense tenir gat.

Els gats la pateixen de manera prou feines visible, es manifesta en un procés diarreic que no és greu i per les afeccions als ulls (uveïtis).

 b - Paràsits cardiopulmonars: la filariosi produïda per la Dirofilaria immitis es transmet per la picada de mosquits a les zones endèmiques d'aquesta malaltia. En aquestes del 5% al ​​15% dels gats pot

infectar i presentar des de la mort sobtada a una forma crònica amb signología respiratòria i gastrointestinal.

 

5. Micosi:

 a - Micosi externes: la Tinya o Dermatofitosi, està produïda principalment pel fong Microsporum canis que es contagia per contacte directe amb material contaminat com pèls i crostes tant en el subjecte malalt com al medi ambient. És una zoonosi.

 b - Micosi internes: la criptococosis és la micosi interna més freqüent del gat, està produïda pel fong Cryptococcus neoformans que és inhalat des del terra contaminat o de dejeccions polvoritzades de coloms. En molts gats se superposa amb els virus immunosupressors (Leucèmia i

Immunodeficiència Felina) la qual cosa agreuja el pronòstic.

 

6. Malalties d'adquisició al carrer no infeccioses:

 a. Traumatismes: És reconeguda l'alta incidència de traumatismes violents que pateixen els gats de carrer, aquests es produeixen per accidents automobilístics, baralles amb gossos o altres gats, cops amb pedres, pals, ferides amb armes de foc, cremades, caigudes de sostres, etc. Els gats vells disminuïts físicament i els joves inexperts són els més exposats. Aquests gats pateixen ferides i fractures de tota mena. Cal tenir en compte que en molts casos aquests accidents són intencionats.

 b. Tòxics: La quantitat de tòxics que un gat pot adquirir al carrer és molt variada. Encara que el gat no sol menjar aliments estranys, podria trobar esquers per a rosegadors o per a ells mateixos. Moltes vegades per foragitar o eliminar gats molestos dels seus jardins o sostres. Es poden produir intoxicacions amb insecticides, anticongelants, anticoagulants, etc. L'aigua també pot estar contaminada amb deixalles químiques o amb residus cloacales, i un gat assedegat pot arribar a prendre-la. Finalment en algunes regions es poden produir picades d'animals verinosos com aranyes, serps, etc.

 c. Termorregulació: Els extrems climàtics poden produir diverses alteracions que van des de la hipotèrmia i congelació en climes extremadament freds a cops de calor en climes molt calorosos. Si el gat carrer és sorprès per una tempesta de neu o queda atrapat en algun lloc com gàbies o trampes en qualsevol d'aquests climes pot patir les conseqüències de les temperatures extremes.

  

B) IMPACTE SOBRE LA FAUNA SILVESTRE.

 Aquest aspecte ha estat poc estudiat a Espanya, no obstant això en algunes zones ja es considera al gat domèstic assilvestrat com una autèntica plaga. La seva distribució depen principalment de la facilitat d’alimentació. Per una banda, les aus de mida petita són particularment sensibles als atacs, i d’altra banda, els gats són animals oportunistes i utilitzen la font de menjar més freqüent, que en general serà l'aportada pels humans, escombraries i carronya.

Funcionament del servei

 1. Sol·licitud per part de l'ajuntament

Cada ajuntament realitzarà l’aportació de la informació o històric que tingui.

Posteriorment el consistori haurà de nomenar un responsable de contacte per tal de col·laborar en l’execució del mateix.

 

 2. Presentació del projecte a les persones que alimenten els gats

 D’acord amb el consistori, es convocarà una jornada informativa per a les persones que alimenten els gats. En cas que no fos possible o no assistissin, es concretarà una reunió amb elles.

Caldrà que cascuna d’aquestes persones s’incorporin com a col·laboradors del projecte de manera formal omplint una fitxa de responsable de colònia de gats.


3. Jornada/es de recollida dels gats

 Es realitzaràn les recollides de les colònies segons els mètodes previstos a la llei.

Inicialment està previst recollir cada colònia en dues fases, de manera que el nínxol no quedi lliure per a la introducció de nous gats. Els col·laboradors recolzaran les tasques de recollida i diferenciació dels gats de la colònia. Un cop al centre, els gats es mantindran en gàbies de quarentena, degudament aïllats de la resta.

 
4. Etapa de tractament mèdic dels gats

 Es procedirà a fer una revisió mèdica dels gats que consistirà en:

1. Proves de detecció de malalties.

  • Comunes a la zona d’on provinguin
  • Anticossos anti-Fel, anti-Fiv i influència aviària, si s’escau
  • Altres proves requerides

En cas que alguna de les proves sigui positiva caldrà valorar el futur de l’animal, però en cap cas tornarà al colònia si té alguna malaltia infecciosa - contagiosa.

2. Esterilització de totes les gates que hagin de ser retornades a la colònia. En el cas dels gats s’intentarà no esterilitzar per tal que no perdin l’instint felí. No obstant, si el consistori mostra la voluntat es podran esterilitzar tots.

3. Codi d’identificació per a cada individu, relacionat amb una fitxa de cada animal, amb la ubicació de la seva colònia i la persona de contacte o col·laborador.


5. Retorn dels gats al carrer

 Un cop els individus estiguin en perfectes condicions, es retornaran a la colònia d’on es van sostreure.

6. Seguiment de l’estat dels gats

Dues setmanes després de la intervenció a la colònia, es contactarà amb els col·laboradors o responsables de la colònia per a determinar l’estat de tots els individus.

A partir de llavors, el contacte amb la persona responsable serà anual, i aquest també podrà contactar amb el servei per a dubtes o problemàtiques, segons el protocol de gestió i control de les colònies de gats

Incidències en el servei de gestió i control de colònies de gats ferals

Si heu tingut alguna incidència amb el servei de recollida d'animals perduts o abandonats, feu-nos-ho saber omplint el formulari que us adjuntem en aquesta pàgina i enviant-lo a mambient@altemporda.cat
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies.